088 - 126 16 61

Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden worden gehanteerd door Medicsteel B.V., gevestigd aan de Stadhoudersmolenweg 62 7317 AW te Apeldoorn.

1.  Toepasselijkheid

Op alle door of namens Medicsteel B.V. gesloten overeenkomsten zijn van toepassing de door Medicsteel B.V. gehanteerde algemene voorwaarden. Afwijking van het in de algemene voorwaarden bepaalde vindt slechts plaats nadat zulks uitdrukkelijk en schriftelijk met Medicsteel B.V. is overeengekomen. Medicsteel B.V. wijst op voorhand een beroep op de eigen inkoopvoorwaarden af, tenzij de toepasselijkheid van deze inkoopvoorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door Medicsteel B.V. aan koper wordt bevestigd.

2.  Aanbiedingen

Alle door Medicsteel B.V. gedane aanbiedingen worden vrijblijvend verricht. Een overeenkomst met Medicsteel B.V. komt eerst tot stand nadat Medicsteel B.V. zulks schriftelijk dan wel per e-mail heeft bevestigd, dan wel vanaf het tijdstrip waarop Medicsteel B.V. een aanvang heeft genomen met het uitvoering geven aan haar verplichtingen.

Alle aanbiedingen van Medicsteel B.V. geschieden onder de voorwaarde, zolang de voorraad van Medicsteel B.V. dan wel haar leveranciers strekt.

3.  Conformiteit

Binnen onze aanbiedingen, catalogi, voorraadlijsten, circulaire en andere reclamemateriaal vermelde maten, gewichten en technische gegevens, zomede daarbij ingegeven tekeningen en afbeeldingen gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend, zulks tenzij Medicsteel B.V. ter zake van een van de voorstaande elementen een uitdrukkelijke garantie is verstrekt.

4.  Prijzen

Alle getoonde prijzen zijn vermeld onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor eventuele gevolgen van die druk- en zetfouten worden geen aansprakelijkheid aanvaard. De door Medicsteel B.V. getoonde prijzen zijn in die zin vrijblijvend, dat zij gebaseerd zijn op de op dat tijdstip geldende fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta, invoerrechten en daarmee gelijk te stemmen heffingen, verzekeringstarieven, vrachten, belastingen, margeregelingen en andere dergelijke factoren. Indien in één of meer van de voorgenoemde factoren wijzigingen optreden, voordat levering heeft plaatsgevonden, is Medicsteel B.V. bevoegd overeengekomen prijzen evenredig aan de stijging van één of meer van de genoemde factoren aan te passen. Tenzij anders aangegeven, worden de prijzen per stuk en exclusief 21% omzetbelasting en overige op de verkoop en levering van de overheidslasten vermeld.

Laagste prijsgarantie is van toepassing als voldaan word aan volgende voorwaarden:
1) Het bedrijf gevestigt is in Nederland
2) Het artikel identiek is
3) De leverings- en garantievoorwaarden gelijk zijn
4) het prijsverschil moet door ons controleerbaar zijn
5) Het artikel moet origineel verpakt geleverd worden. Showroommodellen en demomodellen zijn uitgesloten.

5.  Bestellingen

Bestellingen worden slechts behandeld nadat de bestelprocedure zoals vermeld op de website http://medicsteel.nl/ volledig is doorlopen. Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatie middel in het verkeer tussen Medicsteel B.V. en haar klanten, dan wel tussen Medicsteel B.V. en derden, voor zover betrekking hebbende op de door de klant bij Medicsteel B.V. gedane bestelling, is Medicsteel B.V. nimmer aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld zijdens Medicsteel B.V..

6.  Wijzigingen

Het annuleren van een met Medicsteel B.V. gesloten overeenkomst kan slechts plaatsvinden na uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming van Medicsteel B.V.. De koper is gehouden aan voor alle voor Medicsteel B.V. hieruit voortvloeiende schade en kosten aan Medicsteel B.V. te vergoeden. Na de totstandkoming van een overeenkomst doorgegeven wijziging in die overeenkomst kunnen Medicsteel B.V. slechts binden na de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Medicsteel B.V..

7.  Vrachttoeslag

Op alle afleveringen van Medicsteel B.V. geldt een vrachttoeslag. De hoogte van deze toeslag is voor de koper inzichtelijk in het bestelproces. Bestellingen boven € 350,00 excl. BTW zijn franco huis. Met uitzondering van de eilanden. Indien U niet aanwezig bent op de aangegeven leverdag en wij moeten de bestelling nogmaals aanbieden, zijn wij genoodzaakt hiervoor extra kosten in rekening te brengen. De kosten bedragen €35,00 excl. BTW. Voor leveringen naar het buitenland gelden afwijkende bedragen.

8.  Risico overgang

Het risico op tenietgaan en/of achteruitgang van de door Medicsteel B.V. geleverde goederen gaat over op de koper nadat Medicsteel B.V. de goederen op het in de opdrachtbevestiging bepaalde afleveradres is afgeleverd.

9.  Afname verplichting

De koper is verplicht de gekochte goederen af te nemen op het moment waarop deze aan het overeengekomen adres worden afgeleverd. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

10.  Levertijden

De door Medicsteel B.V. opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering, tenzij een bepaalde leveringstermijn is gegarandeerd. Ook dan is een levertijd nimmer een fatale termijn. Bij niet tijdige aflevering dient de koper Medicsteel B.V.  derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Wanneer Medicsteel B.V. haar levertijden niet kan nakomen vanwege een omstandigheid die geen oorzaak vindt in enig handelen of nalaten van Medicsteel B.V., maar het gevolg is van een van buitenkomende oorzaak, waaronder begrepen maar niet uitsluitend het niet, althans niet tijdig kunnen leveren vanwege het uitblijven van levering door de leveranciers van Medicsteel B.V., dan heeft zulks tussen partijen te gelden als overmacht. De levertijd zal in die omstandigheden worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van de vertragende omstandigheden. Behoudens grove schuld dan wel opzet onzerzijds geeft overschrijding van de levertijd aan de koper niet het recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de met Medicsteel B.V. gesloten overeenkomst. Indien ondanks het vorenstaande aflevering niet binnen 6 maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft plaatsgevonden hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen.

Het is Medicsteel B.V. toegestaan de verkochte zaken in gedeelten af te leveren.

11.  Uitsluiting aansprakelijkheid

Behoudens opzet of grove schuld van de zijde van Medicsteel B.V. is Medicsteel B.V. niet aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade, daaronder begrepen aanvullende vergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of schade wegens gederfde omzet of winst. Medicsteel B.V. is nimmer gehouden meer schade te vergoeden dan de schade welke door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt gedekt. Indien de verzekering niet tot uitkering overgaat is Medicsteel B.V. in ieder geval nimmer gehouden meer schade te vergoeden dan de waarde van de overeenkomst, althans het factuurbedrag.

Indien op enig moment een beding in deze algemene voorwaarden mocht worden vernietigd, dan laat zulks de geldigheid van de overige voorwaarden in stand.

12.  Betaling

Betaling van het door Medicsteel B.V. gefactureerde bedrag dient voorafgaand aan de levering te geschieden. Zodra Medicsteel B.V. heeft geverifieerd dat het te betalen bedrag op de bankrekening van Medicsteel B.V. is bijgeschreven zal zij overgaan tot verzending van het product. Betaling van het aan Medicsteel B.V. verschuldigde dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, strekt een betaling van de koper eerst in mindering op de oudst vervallen factuur, met dien verstande dat Medicsteel B.V. steeds bevoegd is een openstaande factuur naar haar keuze aan te wijzen op welke factuur de betaling in mindering trekt.

13.  Uitsluiting verrekening

Koper is niet bevoegd de koopprijs te verrekenen met enig aan haar toekomende vordering, evenmin is koper bevoegd zich aan verplichtingen uit de met Medicsteel B.V. gesloten overeenkomst op te schorten.

Indien Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting jegens Medicsteel B.V. voldoet, treedt het verzuim rechtstreeks in werking en is koper de wettelijke rente verschuldigd over de alsdan openstaande facturen. Bij niet tijdige betaling is koper gehouden tot een volledige vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, welke worden bepaald op een bedrag van 15% van de hoofdsom, zulks met een minimum van € 50,00.

In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar.

Bij niet tijdige voldoening van de facturen van Medicsteel B.V. is Medicsteel B.V. bevoegd haar verplichtingen uit lopende overeenkomsten met koper op te schorten, alsmede is zij bevoegd zekerheid te verlangen voor de voldoening van enige verplichting van koper uit de met Medicsteel B.V. gesloten overeenkomsten. Deze zekerheid kan, naar keuze van Medicsteel B.V., bestaan in de vorm van een bankgarantie, hypotheek of pandrecht, dan wel borgtocht.

14.  Eigendomsvoorbehoud en voorbehouden pandrecht

De door Medicsteel B.V. geleverde zaken blijven het eigendom van Medicsteel B.V. tot dat de koper alle verplichtingen voortvloeiend uit alle met Medicsteel B.V. gesloten overeenkomsten is nagekomen, waaronder begrepen de tegenprestatie(s) met betrekking tot de af te leveren zaken zelf, de tegenprestatie(s) met betrekking tot de krachtens de koopovereenkomst door Medicsteel B.V. verrichtte of te verrichten diensten, dan wel vorderingen van Medicsteel B.V. op koper uit hoofde van het niet nakomen van de overeenkomst door koper.

Koper is verplicht de door Medicsteel B.V. onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen op het eerste verzoek aan Medicsteel B.V. af te geven. Koper verleent Medicsteel B.V. reeds nu voor alsdan onherroepelijk een machtiging om de terreinen van koper te betreden, ten einde de afgeleverde goederen terug te nemen, een en ander onverminderd de rechten van Medicsteel B.V. op volledige schadeloosstelling.

Door Medicsteel B.V. aan koper geleverde zaken, welke onder het eigendomsvoorbehoud van Medicsteel B.V. vallen mogen slecht in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Koper is niet bevoegd de zaken te verpanden, anders dan het hierna te noemen voorbehouden pandrecht, dan wel enig ander recht hier op te vestigen.

Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van koper zijn overgegaan en zich nog in handen van koper bevinden, behoudt Medicsteel B.V. zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW, zulks tot meerdere zekerheid van enige andere vordering welke Medicsteel B.V. op koper mocht hebben. Koper is eveneens gehouden medewerking te verlenen aan het vestigen van een pandrecht als voornoemd op de door Medicsteel B.V. geleverde zaken welke door koper zijn bewerkt of verwerkt, waardoor het eigendomsvoorbehoud van Medicsteel B.V. is komen te vervallen. Koper is gehouden op het eerste verzoek van Medicsteel B.V. daartoe zijn medewerking te verlenen aan alle noodzakelijke handelingen voor de vestiging van het voorbehouden pandrecht.

Indien derden enig recht op het door Medicsteel B.V. onder haar eigen voorbehoud geleverde wil vestigen of doen gelden, is koper gehouden Medicsteel B.V. zo snel als redelijke wijze verwacht mag worden hiervan op de hoogte te stellen.

Koper verplicht zich op het eerste verzoek van Medicsteel B.V. daartoe de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekering en verzekerd te houden ten brand, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal. Koper verplicht zich er voort toe alle aanspraken van koper op verzekeraar met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Medicsteel B.V. op de manier zoals voorgeschreven in artikel 3:239 BW.

15.  Garantie

Medicsteel B.V. garandeert dat de door haar geleverde zaken voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zulks gedurende een periode van 12 maanden na de levering.

Koper komt geen beroep op de garantieverplichting van Medicsteel B.V. toe indien koper zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde heeft (laten) verricht(en), het geleverde voor andere dan de normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend, dan wel indien koper het geleverde onoordeelkundig heeft gehandeld, gebruikt of onderhouden.

Door Medicsteel B.V. worden nimmer verregaandere verplichtingen aanvaard, respectievelijk garanties verleend, dan de verplichting tot het, naar keuze van Medicsteel B.V., vervangen dan wel crediteren, dan wel repareren van de door Medicsteel B.V. geleverde producten waaraan enig gebrek kleeft. Medicsteel B.V. is nimmer gehouden schade te vergoeden, indien goederen zijn geleverd onder fabrieks- of importeursgarantie. Afhandeling van een beroep op de garantie is in dat geval geheel ter beoordeling van de betrokken fabrikant of importeur.

Koper vrijwaart Medicsteel B.V. voor alle schade, welke voor Medicsteel B.V. mocht ontstaan als gevolg van vorderingen die derden in verband met de door Medicsteel B.V. aan koper geleverde goederen mochten verkrijgen.

16.  Reclamaties

Koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig mogelijk daarna te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of de geleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden, te weten: of de juiste zaken zijn geleverd, of de geleverde zaken voor wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomen, of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen.

Worden zichtbare gebreken of te korten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 7 dagen na aflevering schriftelijk aan Medicsteel B.V. te melden.

Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 3 dagen na ontdekking schriftelijk te melden aan Medicsteel B.V..

Indien de reclamatie betreft het verkeerd geleverde of verkeerd verpakte goederen, dan wel goederen die beschadigd zijn afgeleverd betreft dient koper zijn schriftelijke reclamatie te doen vergezellen van de betrokken paklijst.

Reclamatie is slechts geldig indien de verpakking nog in oorspronkelijke staat verkeerd.

Indien goederen door de koper zijn gemonteerd of verwerkt is reclamatie ongeacht op welke grond niet langer toegestaan, ook al wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend.

Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van de te leveren zaken bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming zijdens Medicsteel B.V. worden geretourneerd.

In gevallen uitsluitend tot onzer beoordeling, kunnen om andere dan de hiervoor vermelde redenen, door Medicsteel B.V. geleverde goederen, door Medicsteel B.V. worden retourgenomen en gecrediteerd, mits de datum van aflevering niet ouder is dan 30 dagen, de goederen zich nog in oorspronkelijke staat en verpakking bevinden en de goederen op dat moment tot het voorraad assortiment van Medicsteel B.V. behoren. In een dergelijk geval waarin Medicsteel B.V. zich geheel onverplicht verbindt om goederen retour te nemen en te crediteren is zij bevoegd de koper te belasten met crediteringskosten, welke bestaan uit 5% van de oorspronkelijke order som (exclusief BTW) zulks met een minimum van € 25,00.

17.  Bedenktijd en ontbinding

In het geval van verkoop heeft de wederpartij gedurende 14 dagen na ontvangst van het goed het recht de koop te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, met uitzondering van maatwerk en producten die niet op voorraad zijn. In dat geval berekenen wij 30% aan annuleringskosten. De wederpartij dient de goederen ongeopend en ongebruikt ten spoedigste en voor eigen rekening aan Medicsteel B.V. retour te zenden. Medicsteel B.V. zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen na de ontbinding het door de wederpartij aan haar betaalde terug storten.

18.  Storingen

Storingen kunt u op alle werkdagen per e-mail of telefonisch bij ons melden. Wij streven erna de storing binnen 24 uur op te lossen.

19.  Keurmerken en beperkende voorschriften bij gebruik of verkoop in een ander land

Producten die krachtens de Nederlandse regelgeving van een keurmerk voorzien dienen te zijn, worden door ons geleverd in de uitvoering waarvoor de keur werd afgegeven. Daarnaast voeren wij ook producten die niet van een Nederlands keurmerk zijn voorzien.

De door ons geboden producten zijn in beginsel bestemd voor afzet op de Nederlandse markt. Verkoop of installatie van deze producten in andere landen kan aan beperkingen onderhevig zijn resp. niet zijn toegestaan en geschiedt voor risico van de wederpartij.

20.  Gegevensbeheer

Indien u een bestelling plaatst bij Medicsteel B.V., dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Medicsteel B.V.. Medicsteel B.V. houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

Medicsteel B.V. respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. Medicsteel B.V. maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

21.  Intellectuele eigendom en auteursrechten

Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Medicsteel B.V. zich de rechten en bevoegdheden voor die Medicsteel B.V. toekomen op grond van de Auteurswet. Het is de wederpartij niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen. De in het kader van de overeenkomst eventueel door Medicsteel B.V. tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Medicsteel B.V., ongeacht of deze aan de wederpartij of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Alle door Medicsteel B.V.  eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de wederpartij te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Medicsteel B.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Medicsteel B.V. behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

22.  Toepasselijk recht en de bevoegde rechter

Geschillen, welke onverhoopt mochten ontstaan tussen koper en Medicsteel B.V., zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Arnhem, een en ander onverminderd op grond van dwingende wetsbepalingen bevoegde rechter.

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.